Flamingo!

Flamingo!

Icepine Point, High Mountain